Oferta

Prawo zamówień publicznych

W ramach doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych Kancelaria zapewnia  wykonawcom i zamawiającym pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • przygotowanie i weryfikację dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego;
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej pod kątem ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych;
  • konsultacje przy przygotowaniu treści oferty w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  • przygotowanie i składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedzi na odwołania oraz innych pism procesowych;
  • zastępowanie stron w postępowaniach przed Krajową Izby Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.