Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest radca prawny Tomasz Werenicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Werenicz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 925-126-14-64, REGON 320533208, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 43, 71-449 Szczecin 41.
 2. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 4. W ramach swojej działalności Kancelarię zbiera i przetwarza dane osobowe:
  a)    w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kancelaria-werenicz.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b)    w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii np. nawiązanie lub utrzymanie kontaktu biznesowego z Państwem w sprawach związanych z obsługą prawną lub wykonanie usługi, w tym otrzymanie odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane mailem lub przez formularz kontaktowy. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami .
 6. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
 7. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing) oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi podmiotami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych tym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 12. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 13. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w witrynie kancelaria-werenicz.pl.
 14. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także w celu realizacji przysługujących w związku z tym praw, proszę o kontakt na adres email: biuro@kancelaria-werenicz.pl lub przez formularz kontaktowy