Oferta

Doradztwo podatkowe

Kancelaria oferuje doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości oraz zobowiązań innych niż podatki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, a także egzekucji administracyjnej tych należności.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • sporządzanie i składanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz inne organy podatkowe;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe oraz inne organy podatkowe;
  • sporządzanie i składanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku;
  • odwołania do organów wyższej instancji od decyzji podatkowych wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz inne organy podatkowe;
  • sporządzanie i wnoszenie skarg w sprawach podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących pytań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • sporządzanie i wnoszenie skarg konstytucyjnych i reprezentowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.