Oferta

Dochodzenie wierzytelności

Kancelaria pomaga Klientom w kompleksowym dochodzeniu wszelkich wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • przygotowanie i wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty;
  • prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikiem w celu polubownego zakończenia sprawy oraz przygotowanie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia;
  • w razie braku możliwości polubownego zakończenia sprawy przygotowanie i złożenie pozwu do sądu o zapłatę;
  • wykonywanie zastępstwa procesowego Klienta w postępowaniu sądowym;
  • podjęcie czynności zmierzających do uzyskania tytułu wykonawczego;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym: przygotowanie i złożenie do komornika sądowego wniosku egzekucyjnego oraz współpraca z komornikiem, a także sprawowanie nadzoru nad podejmowanymi czynnościami komorniczymi;
  • informowanie Klienta o stanie egzekucji.