Oferta

Prawo pracy

W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.
Świadczona pomoc prawna w tym zakresie w szczególności obejmuje:
  • przygotowywanie projektów wewnątrzzakładowych regulacji prawnych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • konsultacje w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, przygotowywanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji);
  • konsultacje dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi;
  • konsultacje w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników;
  • reprezentowanie przed sądami pracy m.in. w sprawach o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o zaległe wynagrodzenie lub niewypłacony ekwiwalent z tytułu zaległego urlopu.